Látogatói szabályzat

Az Árpád-házi Szent Margit Plébánia a Templomba való belépést és a Templom látogatását a Templomba érkező vendégek és zarándokok számára ezen Látogatói szabályzat elfogadásához köti. A Látogatói szabályzat a Templom előterében, a hirdető-vitrinben van elhelyezve, jól látható formában. A Látogatói szabályzat elérhető a Templom honlapján (margitos.hu) is.

A Templom szent hely, ezért a liturgikus feladatok (szentmise, zsolozsma, szertartások, szentségek kiszolgáltatása, imádságok), továbbá a tanítások, hittanórák, közösségi összejövetelek, egyházi és kulturális rendezvények minden esetben előnyt élveznek az idegenforgalmi látogathatósággal szemben. A Látogatók kötelesek a katolikus normákat betartani a Templomban tartózkodás alatt. A Templom idegenforgalmi célú látogatása csak a liturgikus cselekmények időtartamán kívül, azok időpontját figyelembe véve történhet.

1. A Templom látogatása csak a Látogatói szabályzat elfogadásával és betartásával történhet. A Templom területére történő belépéssel a Látogatói szabályzat rendelkezéseit a Templom Látogatói önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. A szabályokat be nem tartó vagy azokat megszegő Látogatóktól a Plébánia vezetője, papjai és a Templom munkatársai a látogatás lehetővé tételét megtagadhatják, a Templom területéről indokolt esetben a szabályt be nem tartó Látogatót kivezethetik, szükség esetén hatósági segítséget kérve kivezettethetik. Ebben az esetben Látogató a Templomba ugyanazon a naptári napon nem térhet vissza.

2. A Templomba belépni a Látogató térítésmentesen jogosult, kivéve, ha a Templomban rendezendő esemény térítésköteles. A templomban fényképezni, videózni csak magánhasználatra, amatőr eszközökkel szabad. Állvány, világosítás használata, illetve a felvételek kereskedelmi célú felhasználása nem megengedett.

3. A Templomban mindenki saját felelősségére tartózkodhat. A Templom berendezéseire, felszereléseire, tárgyaira, magára a Templomra, kérjük, különösképpen vigyázzanak!

4. Aki szándékosan vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, attól a Plébánia a kár megtérítését követelheti, illetve ellene kártérítési eljárást kezdeményezhet. A Plébánia nem vállal felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Látogatók felelőtlen magatartásából erednek.

5. Lázas, fertőző vagy sérült, nyílt sebfelülettel rendelkező személyek, kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló, illetve ittas személyek, továbbá hiányos ruházatú, a Templom szent terének nem megfelelő, vagy feltűnően ápolatlan, a higiéniai kívánalmaknak nem megfelelő öltözetű személyek a Templom területére nem léphetnek be, ott nem tartózkodhatnak. Az ilyen személyt a Templom munkatársai a Templom területéről eltávolíthatják, szükség esetén hatósági segítséget kérve kivezettethetik.

6. Értelmi fogyatékos, vak, vagy mozgássérült vendégekre a Látogatók fokozottan legyenek tekintettel, és szükség esetén kérjük, hogy ajánlják fel segítségüket a mozgásban, tájékozódásban. Kérjük az ilyen személyek segítőjét, kísérőjét, hogy a segített személyt ne hagyják magára!

7. A látogatói csoportok vezetői felelősek a Templom területén a Látogatói szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért. A látogatói csoportok vezetőinek, kísérőinek fokozott figyelmet kell fordítaniuk az általuk vezetett csoport élet-, baleset- és vagyonbiztonságára.

8. A Templom területén nem szabad étkezni. A Templom területén tilos olyan tevékenységet végezni (pl. kábítószert fogyasztani, szeszes, alkoholos italt fogyasztani, szemetelni, tüzet rakni stb.), olyan magatartást tanúsítani, továbbá állatot, balesetveszélyes tárgyat, szúróeszközt, fegyvert, pirotechnikai eszközt vagy egyéb olyan eszközt (üveg, kés, olló, egyéb szúró- és vágószerszám stb.) bevinni, amely a saját vagy mások testi épségét veszélyeztetheti, illetve kárt okozhat a személyekben, az épületben vagy a berendezési tárgyakban, mások vagyontárgyaiban, vagy használata ijedtséget, zavart okozhat a Templomban tartózkodó más személyeknél.

9. Tilos a Templom területén a közrendet és közerkölcsöt, valamint a keresztény erkölcsöt, vallást, vallásgyakorlást, vagy mások vallását sértő módon viselkedni.

10. Felhívjuk figyelmét azokra a mindenkit kötelező törvényi rendelkezésekre, amelyek szerint:

  • Aki templomban vagy vallásgyakorlásra rendelt más helyen nyilvánosan botrányt okoz, szabálysértést követ el (2012. évi II. törvény 188. §);
  • Aki a vallási tisztelet tárgyát vagy a szertartások végzésére szolgáló tárgyat a szertartásokra rendelt helyiségben vagy azon kívül meggyaláz, szabálysértést követ el (2012. évi II. törvény 188. §).
  • Aki olyan kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, szabálysértést követ el (2012. évi II. törvény 170. §). Aki pedig mindezt erőszakkal teszi, bűncselekményt követ el (2012. évi C. törvény 339. §).
  • Aki valakit vallásának szabad gyakorlásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályoz, az a lelkiismereti és vallásszabadság megsértése bűncselekményét követi el (2012. évi C. törvény 215. §).

Kérünk mindenkit, hogy ezektől a cselekményektől tartózkodjanak, mert az ilyen cselekmények elkövetői ellen a hatóságok intézkedését kérjük.

11. A Templom területén tilos a védőkordonokon átmászni, átlépni, a Látogatók elől elzárt területekre belépni, valamint a Templom munkatársain és az erre jogosult személyeken kívül a Templom oltárának lépcsőjére fellépni, a lezárt és itt említett területeken engedély nélkül tartózkodni.

12. A Templomban lézeres területvédő rendszer és riasztó működik. Az ennek határaként megjelölt vonalon ne lépjenek át, mert a riasztórendszer működésbe lép, és a Plébánia a rendzavaró személlyel szemben eljárást kezdeményez.

13. A Templomban szolgálatot teljesítő munkatársak kéréseit, utasításait minden esetben szíveskedjenek kötelezően betartani.

14. A Templom területén elsősegély szolgálat nem működik. Sérülés, rosszullét, bármilyen egészségügyi panasz esetén a Templom munkatársainak értesítésével igényelhető szakellátás ügyintézése.

15. Dohányozni a Templom egész területén és a kapuk 5 méteres körzetében tilos.

16. A kéregetés, a koldulás, a Látogatók zaklatása a Templom egész területén és a kapuk 5 méteres körzetében tilos.

17. Szemetet, hulladékot a Templomon kívül, erre kijelölt hulladékgyűjtőbe szíveskedjenek bedobni.

18. Tűz- és bombariadó, egyéb rendkívüli esemény bekövetkeztekor követni kell a Templomban szolgálatot teljesítő munkatársak utasításait.

19. A Templom vendégei a Templomba történő belépéssel kifejezik és elismerik, hogy jelen Látogatói szabályzatot elfogadják, magukra nézve kötelezőnek tartják, és annak rendelkezéseit betartják.

20. A Templom általában hétfőtől szombatig 9 és 17 óra között van nyitva a Látogatók számára.

21. A Templom szent hely, liturgikus feladatok minden esetben előnyt élveznek az idegenforgalmi látogathatósággal szemben, így a Plébánia fenntartja magának a jogot a belépés idejének és rendjének módosítására. A változásokat a bejáratnál kifüggesztett hirdetménnyel, illetve élőszóban közli a Látogatókkal. A Látogató ezt kifejezetten tudomásul veszi. Az aznapi megjelölt záróra után, illetve a Templom munkatársának erre irányuló kérésére a Látogatók kötelesek a Templom területét mielőbb elhagyni.

22. A Templom vezetése felhívja a Látogatók figyelmét arra, hogy fokozottan ügyeljenek vagyontárgyaikra, azok őrzéséről saját maguk gondoskodjanak. A Templom területén eltűnt tárgyakért a Templom munkatársai és a Plébánia, annak vezetősége anyagi felelősséget nem vállal.

23. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Plébánia a Templom egész területén, ideértve annak kerítéssel határolt kertjét is – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység végzéséről szóló 2005. évi CXXXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően – a személy- és vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert (kamera) alkalmaz, amely kép- és hangfelvételeket készít. A kép- és hangfelvételeket a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelően legalább 3 napig megőrizzük, ezt követően törlésre kerülnek. A személyes adatok (kép- és hangfelvétel) megismerésére a jogszabályban erre feljogosított hatóságok, szervek jogosultak; az érintett személy kérésére az adatok kizárólag a jogszabályban megjelölt hatóság részére adhatók ki. A Plébánia a nevezett adatokat harmadik személy részére nem továbbítja, azokat a Plébánia tulajdonát képező szerveren tárolja. A Plébánia személyes adatok (kép- és hangfelvétel) kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.

 

Jelen Látogatói szabályzatot jóváhagyom és 2020. április 25-étől elrendelem:

 

 

Dr. Monostori László

esperes, plébános