Adatkezelési Tájékoztató

a Budapest-Újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit Plébánia által a honlapon keresztül érkező adományok kezelése céljából, továbbá a szolgáltatásaira vonatkozó marketing célú elektronikus megkeresések, hírlevelek és üzleti ajánlatok küldése céljából végzett adatkezelésekhez

I. Adatkezelő megnevezése és adatai

Budapest-Újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit Plébánia (továbbiakban: Szent Margit Plébánia)

Székhely (egyben postacím): 1132 Budapest, Váci út 34.

Telefon: +36 20 289 3425

Központi emailcím: info@margitos.hu

Képviseletre jogosult: Dr. Monostori László

II. Sütik és webjelzők kezelésével kapcsolatos tájékoztató

A sütit, illetve webjelzőt a Budapest-Újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit Plébánia (székhely: 1132 Budapest, Váci út 34.; adószám: 19818960-1-41; e-mail cím: info@margitos.hu; telefonszám: +36 20 289 3425; „Szent Margit Plébánia”) www.margitos.hu domain alatt működő honlapja helyezi el.

II.1 Süti és webjelző

A süti betűkből és számokból álló kis információs-csomag. A Szent Margit Plébánia webszervere a sütit automatikusan megküldi a böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit. A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a Szent Margit Plébánia webszervere részére. A Szent Margit Plébánia webszervere a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt és a megküldött sütiket megfelelően össze tudja kapcsolni.

II.2. Sütik és webjelzők típusa

A Szent Margit Plébánia olyan sütit/webjelzőt helyez el, amely a böngésző bezárásakor automatikusan törlődik (ún. munkamenet süti).

II.4. Az adatkezelés jogalapja

Az érintettől hozzájárulás (csak az érintett előzetes tájékoztatása szükséges) nem kell, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

II.5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye

Az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a vonatkozó jogszabályi alapelvek és jelen tájékoztatóban foglaltak tiszteletben tartásával.

II.6. A Szent Margit Plébánia honlapon elhelyezett sütijei

Süti neveSzolgáltatott adatok és süti funkciójaSüti időtartama
laravel_sessiona "laravel_session" sütik a holnap által használt "Laravel" keretrendszer session cookie-jai. Ezek személyes adatot nem tárolnak, csupán egy egyedi munkamenet azonosítót tartalmaznak, amely a weboldal működéséhez szükséges. 2 óra

II.7. Sütik és webjelzők elhelyezésének tiltása

Ha Ön meg kívánja tiltani, hogy sütit vagy webjelzőt helyezzenek el a számítógépén vagy mobil eszközén, akkor ezt a böngészője beállítások menüpontja alatt teheti meg. Ha Ön a sütik és webjelzők használatát megtiltja, akkor lehetséges, hogy a honlap egyes funkcióit nem tudja használni.

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy

II.8. Az adatkezelés időtartama

A rendszer működése során automatikusan rögzített adatok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.

III. Az adatkezelés célja és jogalapja

III. 1. Marketing célú elektronikus megkeresésekkel, hírlevél, üzleti ajánlatok küldésével kapcsolatos adatkezelés (közvetlenül az érintett személytől gyűjtve)

Személyes adatok köreJogalapjaCéljaSzemélyes adatok forrása
Név, emailcímAz érintett hozzájárulása1, amelyet jelen Adatkezelési Tájékoztató alapján ad megHírlevelek, üzleti ajánlatok és egyéb marketing célú megkeresések elektronikus úton történő küldése a Szent Margit Plébánia szolgáltatásairól, eseményeiről és egyéb hírekrőlAz érintett maga adja meg

1 GDPR 6. cikk (1) a) pont

III. 2. Marketing célú elektronikus megkeresésekkel, hírlevél, üzleti ajánlatok küldésével kapcsolatos adatkezelés

Személyes adatok köreJogalapjaCéljaSzemélyes adatok forrása
Név, emailcímSzent Margit Plébánia jogos érdekeinek érvényesítéséhez (közvetlen üzletszerzés, szolgáltatásainak hirdetése) kapcsolódó jogos érdek2Hírlevelek, üzleti ajánlatok és egyéb marketing célú megkeresések elektronikus úton történő küldése a Szent Margit Plébánia szolgáltatásairól, eseményeiről és egyéb hírekrőlCégek honlapjain elérhető személyes adatokat, amelyek közvetlenül a szolgáltatásai értékesítéséhez kapcsolódó potenciális ügyfél-, vevőkörre vonatkoznak.

2 GDPR 6. cikk (1) f) pont

A Szent Margit Plébánia az adatok kezelése előtt érdekmérlegelési tesztet végez a jogos érdeken történő adatkezelés fennállásának megítélésére. A Szent Margit Plébánia biztosítja az érintett személyek elektronikus úton történő megkeresése során az érintettet megillető adatvédelmi jogokat, kiemelve ezek közül a tiltakozáshoz és a törléshez való jogot.

A III.1. és III.2. pontokban foglaltak adatok megőrzési ideje: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig vagy az adatkezelés ellen történő tiltakozásáig.

III. 3. Ügyintézéssel, panasszal kapcsolatos adatkezelés

Személyes adatok köreAdatkezelés jogalapjaCéljaMegőrzési idő
Teljes név, e-mail cím, telefonszám, levelezési cím, egyéb személyes üzenetJogi kötelezettség 3Észrevételre, panaszra válaszadásA válaszadást követő 5 évig (Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni)

3 GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont és Fogytv. 17 § (7) bek.

IV. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

IV. 1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A személyes adatokhoz titoktartási kötelezettség mellett a Szent Margit Plébánia képviselője, és munkatársai, akiknek a feladat-, és munkakörük ellátásához a hozzáférés feltétlenül szükséges.

A Szent Margit Plébánia a marketing megkeresésekkel kapcsolatos szolgáltatásainak biztosítása érdekében ezen felül az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

1. Online bankkártyás fizetési portál: CIB Bank Zrt. Székhely: 1027 Budapest, Medve utca 4-14.; Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004; Adószám: 10136915-4-44

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://net.cib.hu/jogi_nyilatkozat/index

Amennyiben Adatkezelő a jövőben további adatfeldolgozót vesz igénybe, arról jelen Tájékoztató módosításával az adatfeldolgozó igénybevételét megelőzően legalább 15 nappal tájékoztatja az érintetteket.

Ezen kívül az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között, törvényi kötelezettség alapján továbbítja (például hatósági megkeresésre, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben, jogerős hatósági határozat alapján) vagy az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén.

IV.2. Az adatbiztonsági intézkedések

A Szent Margit Plébánia megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek közt a jogosulatlan hozzáférés, továbbítás vagy megváltoztatás ellen.

V. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Önnek, mint a Szent Margit Plébániával személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van az

 1. pontban szereplő elérhetőségeken keresztül
  1. kérelmezni plébániánktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, ezen belül, hogy a Szent Margit Plébániánál az Ön személyes adatainak kezelése folyamatban van, és ha igen, jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy
   1. mely személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli;
   2. továbbá, hogy a Szent Margit Plébánia kinek, mikor milyen célból, milyen jogalapon, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy továbbította az Ön adatait;

A Szent Margit Plébánia az ezzel kapcsolatos tájékoztatást első alkalommal díjmentesen biztosítja az Ön számára, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az érintettek jogainak és személyes adatainak védelme és az adatbiztonsági kötelezettség biztosítása érdekében a Szent Margit Plébánia köteles meggyőződni a hozzáférési jogát érvényesíteni kívánó személy és az érintett személyazonosságának egyezőségével. Ennek alapján a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés és az azokról való másolat kiadása a kérelmező személyazonosításához kötött.

 • az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését írásban kérni a kiegészítendő, helyesbítendő adat pontosságának hitelt érdemlő igazolásával egyidejűleg;
  • törlését kérni a III.1. és III.2. pontban foglalt adatkezelések tekintetében, azaz a hozzájárulását bármikor korlátozás és indoklás nélkül visszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást a Szent Margit Plébánia I. pontban megadott elérhetőségi adataira küldve. Ebben az esetben minden személyes adatot a Szent Margit Plébánia a nyilvántartásából haladéktalanul töröl, amelyet az érintett részére elektronikus vagy postai úton visszaigazol.

A törléshez való jog Önt még az alábbi esetekben is megilleti:

 • a személyes adatokra álláspontja alapján már nincsen szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
  • amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (lásd V. f) pont) és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.

A törléshez való jogot azon esetekben nem tudja a Szent Margit Plébánia biztosítani, ha az adatkezelés jogi kötelezettség céljából vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

 • a személyes adatai zárolását kérni (adatkezelés korlátozásához való jog), amely során a Szent Margit Plébánia a korlátozás jellegét egyértelműen jelölni és azokat az egyéb adatoktól elkülöníteni köteles, amennyiben Ön, mint érintett:
  • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg a plébánia ellenőrzi a személyes adatok pontosságát),
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szent Margit Plébánia jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).
 • Ön jogosult a III. 1. pontban foglalt adatkezelések kapcsán arra, hogy a személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatósághoz való jog).

Az egyéb pontokban foglalt adatkezelések tekintetében az érintettet – figyelemmel annak jogalapjára – nem illeti meg az adathordozhatósághoz való jog.

 • A III.2. pontban foglalt adatkezelés ellen Önnek joga van tiltakozni, ha álláspontja alapján a Szent Margit Plébánia a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Szent Margit Plébániának kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön, mint érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az egyéb pontokban foglalt adatkezelésekkel kapcsolatban annak jogalapjára tekintettel az érintettet nem illeti meg a tiltakozás joga.

Amennyiben Ön az eddigiekben részletezett jogaival élve, írásban megkeresi a Szent Margit Plébániát, megkeresésére a Szent Margit Plébánia legfeljebb 25 napon belül válaszol az Ön által megadott elérhetőségre. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

VI. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Szent Margit Plébánia a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket, akkor

 1. Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, posta- cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.
 2. Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye, illetve a Szent Margit Plébánia székhelye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon. A Szent Margit Plébánia székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a webshop üzemeltetéséhez kapcsolódóan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.), illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogytv.).