Kapcsolat
Árpád-házi Szent Margit templom és plébánia

Budapest, XIII. ker. Lehel tér

 

Hittanórák rendje

Szentmisék rendje 

 

Szentgyónási lehetőségek 

 

 

Kolping Katolikus Iskola

 

 


 

 

2017. december 4-től

6:30 - Rorate

Advent idején minden hét­köz­nap reggel 6:30 órakor Rorate szentmisét mondunk, és ekkor lehetőség van szentgyónásunk elvégzésére! A szentmise után közös reg­ge­li­re hívunk meg min­den­kit! A reggeli előkészítésében való segítségre a sek­res­tyé­ben lehet jelentkezni!

 

2017. december 16.

Gyertyagyújtás

Advent szombatjain az esti szentmise előtt, 17:45-kor a temp­lom bejárata mellett el­he­lye­zett adventi koszorún gyújtjuk meg a következő gyer­tyát. Szeretettel hívjuk a testvéreket!

 

2017. december 20.

ANGyAL

Az Adventi és Nagyböjti Gyónási Alkalmak sorozatában szerdán este bűnbánati liturgiát és imaestet tartunk, melynek keretében legalább 10 helyen lehet majd gyónni templomunkban.

 

2017. december 21-23.

Triduum

Szeidel Péter atya vezeti 3 napos lelkigyakorlatunkat az esti 18 órai szentmisék keretében.

 

2017. december 22.

Ifjúsági Rorate

A hajnali szentmisén a MIÉnK gitáros kórus végzi a zenei szolgálatot.

 

Nemrég történt:

Húsvét vigíliája

Nagycsütörtök

Nagyböjti triduum

Közös keresztút a templomban

Családi kirándulás

Családi kirándulás

Szent Margit búcsú

== 2016 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Misztériumjáték

Bíborosi nagymise

== 2015 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2014 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2013 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2012 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2011 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Hittanosok téli túrája

== 2010 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2009 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

 

 

 

 

Látogatóink száma

2009. október 15-e óta:

 

 

Közösségeink:

Baba-Mama klub

Felnőtt Családcsoport

Ifjú Házasok

Szent Mónika közösség

"András Nap" férfi csoport

Karitász csoport

Ifjúsági Énekkar

Gaudete! Énekkar

Rózsafüzér társulat

Magnificat csoport

  

 

Hamvak elhelyezése templomi osszáriumban

  

  

 

 

Ajánlott lapok:

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszédek, elmélkedések

Hittanórák

 

Eucharisztikus kongresszus

Mindszenty életéről

Mindszenty az emigrációban

 

 

 

 

 

 

 

Szomszédaink:

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Életünk a Szentségekben

 

A szentségeket Krisztus alapította és az Egyházra bízta. Hatékony jelei annak az ajándéknak, amely által az isteni életben vehetünk részt. Hét ilyen jelet ismerünk és ünneplünk. Ezek a keresztény élet minden fontos szakaszát és állomását érintik. Hasonlóság található a természetes élet és a lelkiélet állomásai között.

 

A keresztény beavatás szentségei:           keresztség, bérmálás, Eucharisztia (a szent-áldozásban magunkhoz vett Oltáriszentség)

 

A gyógyulás szentségei:     bűnbánat, betegek kenete

 

A küldetés és közösségi szolgálat szentségei:      egyházi rend, házasság

Az Eucharisztia egyedülálló helyet foglal el mint a "szentségek szentsége".

 

Az alábbiakban olvashatnak az egyes szentségek jelentéséről, és felvételük legfontosabb feltételeiről. A házasságkötéssel kapcsolatban külön lapon részletesebben is szólunk, ezt különösen is szeretettel ajánljuk az érdekeltek figyelmébe!

 

 

Az Egyház hét Szentsége

 

 

1. Keresztség

Szövegdoboz: A keresztség az első és a legfontosabb szentség, amely az Egyházhoz kapcsol. Isten kedves gyermekévé fogad bennünket, így növekedhetünk az Ő szeretetében. A keresztség szükséges a többi szentség felvételéhez.

 

    Gyermek keresztelése

a.) A keresztelendő gyermek szülei kettő éves korig a saját hitükkel állnak a gyermek mögött.

b.) Kettő éves kor feletti gyermek megkereszteléséhez legalább két év iskolai/templomi hitoktatás szükséges. Minden évben vannak olyan gyermekek, akiket iskolás korban keresztelünk meg.

c.) Ha a család lakhelye a plébániánk területén van, akkor az atyákkal lehet egyeztetni a keresztelés időpontját.

d.) Ha a család nem a plébániánk területén lakik, akkor a lakóhely szerinti plébániáról engedélyt szükséges hozni.

e.) A keresztszülők támogatják a szülőket a gyermek keresztény nevelésében. Keresztszülő tizenhatodik életévét betöltött személy, katolikus, megbérmált és elsőáldozást már végzett, hitéhez és a keresztszülői tisztséghez méltó életet élő ember legyen.

    Felnőtt, vagy fiatal keresztelése

a.) Legalább egy éves, csoportos felkészülés után kerülhet rá sor. A keresztelővel egyszerre meg is bérmálkozik és szentáldozáshoz is járul. Rendes esetben Húsvét vigiliáján (éjszakáján) ünnepi szertartás történik.

 

2. Bérmálás

Szövegdoboz: a ) A bérmálás a tudatos elköteleződés pecsétje a felnőtté vált keresztény lelkén. A Szentlélek erősíti meg az Egyházhoz tartozását és teszi elkötelezetté a szolgáló szeretetre.
b.) A felkészült fiatalok és felnőttek számára a püspök szolgáltatja ki a bérmálás szentségét.

 

3. Szentáldozás (Eucharisztia)

Szövegdoboz: A mi Urunk Jézus Krisztus valóságos teste és vére, a szentmisében átváltoztatott kenyérben és borban.
Gyermekek első szentáldozására legalább két év iskolai/templomi hitoktatás után kerül sor.
Fiatalok és felnőttek legalább egy éves, csoportos felkészülés után, rendes esetben Húsvét vigiliáján (éjszakáján) ünnepi szertartás keretében járulnak először szentáldozáshoz.
Szentáldozáshoz járulás feltétele a hívő léleknek a gyónásban megtisztított kegyelmi állapota.

 

4. Bűnbánat

A bűnbánat szentségében Isten a szeretetét sértő bűnökre bocsánatot ad. Ezzel létrejön a kibékülés az Egyházzal is.

Szövegdoboz: A hívő bűnei az őszinte bűnbánat s a pap feloldozása után bocsánatot nyernek. Lelke a kegyelem állapotába kerül.
Többféle elnevezése is ismert: megtérés szentsége, gyónás szentsége, bűnbocsánat, kiengesztelődés.

Lépései:
Kérem a Szentlélek erejét és világosságát
Megvizsgálom a lelkiismeretemet
Megbánom a bűneimet
Meggyónom a bűneimet
Elvégzem az elégtételt

A katolikus hívő évenként legalább húsvéti időben végezze el a szentgyónását! Ezen belül ügyeljen, hogy lelke a kegyelem tiszta állapotában legyen. Ha szükséges, mielőbb részesüljön a bűnbocsánat szentségében.

 

5. Betegek kenete

Szövegdoboz: Betegek kenete a szent olaj és az imádság által a betegeket és a szenvedőket erősíti testileg és lelkileg. Nem csak a halálveszélyben levők szentsége, hanem Krisztus enyhíti a beteg és öreg szenvedését, erősíti benne az üdvösség reményét.
Hívjunk papot betegeinkhez, mert általa Krisztus bátorítást és erőt ad.
Ajánlott felvenni a szentséget a betegség súlyos állapotában, komoly műtét előtt, vagy idős korban.
Otthon, kórházban, vagy templomban is mód van rá.
A szentség kiszolgáltatásakor a beteg meg is áldozik.

 

6. Egyház rend

Szövegdoboz: Jézus Krisztustól az apostolokra bízott küldetés folytatódik az Egyházban a felszentelt püspökök, papok és diakónusok szolgálata által.
Szövegdoboz: Mindhárom fokozatot csak püspök szolgáltatja ki az arra kiválasztott férfiaknak. A latin (római katolikus) Egyház püspökeit és papjai nőtlenségben élnek, hogy megosztottság nélkül Istennek és az embereknek szenteljék magukat.
A felszenteltek – fokozatuknak megfelelően – részesülnek Krisztusnak papi, prófétai és királyi szolgálatában. Ezért kiemelt feladatuk az istentisztelet végzése, a tanítás és a lelkipásztorkodás.

 

7. Házasság

Szövegdoboz: A házassági szövetség, amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza létre egymással, amely természeténél fogva a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul, Krisztus Urunk a megkereszteltek között a szentség rangjára emelte.

Szövegdoboz: A szentséget a férfi és a nő egymásnak szolgáltatják ki. Házassági szándékukat az Egyház képviselője – pap, diakónus – előtt nyilvánítják ki, aki meg is áldja a házasságot.
A házasság feltételei: egység, hűség, felbonthatatlanság és nyitottság a gyermekáldásra.

Kérjük, olvassák el a házasságkötés feltételeiről és a 
  szükséges előkészületről a részletes tudnivalókat külön lapunkon!

 

 

 

 

 

 

 

Honlapunkkal kapcsolatos hozzászólásait ide várjuk!